Ubytování v DZR

Domov se zvláštním režimem je situován do třech pater. Ubytování se poskytuje v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, nebo společným sociálním zařízením pro několik klientů. Tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování.

Klienti služby  bydlí v pokojích s vybavením MSSS v Boskovicích. Vybavení pokojů je zaznamenáno v inventurním soupisu, který je umístěn na každém pokoji. Vybavení pokoje si může klient po domluvě doplnit drobnými předměty dle vlastního přání, jako jsou např. obrazy, sošky, vlastní televizor, radiopřijímač, pokud tím neporušuje morální a mravní principy.

Každý nově nastupující klient je ubytován na pokoji, který je mu určen. Stěhování stávajících klientů do jiného pokoje je možné na základě jejich žádosti, s jejich souhlasem nebo se souhlasem ředitelky.

Cena za ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení, žehlení.

Stravování

Stravování je zajištěno vlastní kuchyní v souladu se zásadami správné výživy a ve smlouvou dohodnutém rozsahu na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů.

Klient může přijímat stravu v konzistenci: celá, krájená, mletá, kašovitá (mix), případně PEG sonda (s ohledem na zdravotní stav klienta a doporučení lékaře).

Klienti mají 5x v týdnu možnost výběru volby oběda ze dvou variant.

Mobilní klienti se stravují na jídelně v přízemí zařízení, klienti se sníženou mobilitou a imobilní na oddělení v kulturních místnostech, případně na pokoji.

Zaměstnanci svou nezbytnou pomocí, podporou a motivací zajišťují, aby všichni klienti, měli dostatečný příjem stravy a tekutin (pitný režim).

Stravovací úsek se řídí platnými hygienickými předpisy (HACCP) a jídelníček sestavuje nutriční terapeutka.

Časový rozvrh podávání stravy:

SNÍDANĚ:    od 07:30 hodin

OBĚD:          od 11:45 hodin

SVAČINA:     od 14:00 hodin

VEČEŘE:       od 16:30 hodin

Pro klienty není doba podávání stravy závazná. Strava se podává podle zvyklosti klienta a podle jeho momentálního stavu.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Indikovanou zdravotní, ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči zajišťuje kvalifikovaný odborně způsobilý personál přímé péče: všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách, dle platných právních předpisů a individuálních ošetřovatelských plánů, nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Naše péče je zaměřena na zlepšení nebo udržení maximální možné soběstačnosti / sebeobsluhy klienta.

Personál se neustále vzdělává tak, aby pracoval na vysoké odborné úrovni.

Lékařská péče je v našem zařízení zajišťována smluvně, pravidelnou návštěvní službou praktického lékaře 5x týdně.

Do zařízení také dle potřeby docházejí odborní lékaři specialisté / psychiatr, urolog, dermatolog, stomatolog /.

Informace o zdravotním stavu klienta podává pouze ošetřující lékař.

Za poskytnutou lékařskou péči zodpovídají příslušní lékaři.

O návštěvě klienta u odborných lékařů (interna, diabetologie, kardiologie, chirurgie, …) rozhoduje praktický lékař.

Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační hodiny praktického lékaře je lékařská péče zajišťována Lékařskou službou první pomoci (LSPP) a Zdravotní záchrannou službou ( ZZS).

Léčebná ošetřovatelská rehabilitace

Léčebná ošetřovatelská rehabilitace je důležitou součástí péče o naše klienty.

Jejím cílem je udržet klienty v co nejlepší fyzické i psychické pohodě, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, pomoci od bolesti a zabránit imobilizačnímu syndromu.

Léčebnou ošetřovatelskou rehabilitaci zajišťuje všeobecná sestra, pracovnice aktivizačního oddělení a pracovníci v sociálních službách (dle indikace ošetřujícího lékaře).

Tato indikovaná léčebná ošetřovatelská rehabilitace je klientům poskytována bezplatně, na pokojích, nebo v prostorách vyhrazených pro rehabilitaci a cvičení.

Hlavním prostředkem léčebné ošetřovatelské rehabilitace je:

 • LTV (léčebná tělesná výchova ) individuální nebo skupinová:
  • Protahování zkrácených svalů
  • Posilování ochablých svalů
  • Specifické cvičení (techniky) postižených částí těla
  • Dechová gymnastika
  • Cévní gymnastika
  • Kondiční cvičení nepostižených částí těla
  • Nácvik sedu, stoje, chůze
  • Nácvik denních stereotypů
 • Tepelná terapie (rašelinové obklady, parafín, biolampa)
 • Mechanoterapie (pasivní/aktivní trenažér na horní a dolní končetiny – MOTOMED)

Přímá obslužná péče v DS

Přímá obslužná péče v Domově pro seniory je zajišťována dvacet čtyři hodin denně na základě plánu péče odborně způsobilým personálem.

V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc při hygieně, poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Vedou klienty k soběstačnosti, podporují, obnovují a využívají zachované funkce
 • Společně s klientem vytváří a vedou individuální plán v roli klíčových pracovníků
 • Další činnosti (manipulace s prádlem, dbají na čistotu prostředí apod.)

Aktivizační péče

Aktivizační volnočasové činnosti

Klienti se dle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v zařízení i mimo něj. Ten zajišťuje a organizuje aktivizační oddělení ve spolupráci se všemi odděleními přímé péče. Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu klienta (z jeho přání a potřeb).

Naše nabídka:

Ergoterapie

Pracovní terapie pro udržení zdravé a obnovení postižené funkce → zvýšení síly svalů, hybnost ruky, zlepšení přesnosti pohybů, se zaměřením na soběstačnost, kdy nacvičujeme činnosti běžné pro každodenní život, např. osobní hygiena, oblékání, stravování, nakupování, aj.

Ruční práce

Vyšívání, pletení, háčkování, nácviky jemné motoriky (navlékání korálků, puzzle, kreslení, malba na sklo, práce s papírem nebo hmotou), výroba dárkových předmětů, obrázků, dekorací, pečení, vaření, aj.

Reminiscenční terapie

Vyvolávání příjemných vzpomínek na události a zážitky z minulosti, které jsou pro člověka velmi důležité a hodnotné. Nejčastěji využíváme staré filmy, tanec, společenské hry, knihy, fotografie, staré předměty používané v domácnosti, staré recepty, výlety na dávno navštívená místa, aj.

Snoezelen

Aktivity podporující psychickou kondici/smyslová aktivizace

Pravidelný trénink paměti, společenské a komunikační hry, aj.

Canisterapie

Práce se zvířaty, podpůrná léčba pohybového aparátu, psychiky, zabývající se duševní i fyzickou stránkou převážně nedůvěřivých a úzkostných klientů

Sportovní činnosti – sportovní hry

Různorodé sportovní disciplíny

Společenské programy

Vystoupení mateřských, základních i uměleckých škol, herců, zpěváků, hudební kapel, setkání s dětmi, oslava svátků, narozenin a významných událostí, grilování, aj.

Hudební programy /muzikoterapie/

Pasivní např. poslech reprodukované hudby, ale především aktivní tj. rytmická cvičení a hra na hudební nástroje, zpívání, aj.

Činnosti v přírodě

Výlety, pobyty na zahradě

Vzdělávací programy

Přednášky, besedy na různá témata (např. zdravý životní styl, historie, příroda, zvířata), společné čtení z denního tisku, práce s PC, aj.

Programy s duchovní tématikou

Pravidelné i sváteční mše, duchovní rozjímání, setkávání s dobrovolníky z Unie katolických žen, aj.