Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu  24 hodin za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb Boskovice zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků zejména realizací seminářů s akreditovaným programem, školicích akcí, odborných stáží. V zařízení také probíhá systematická odborně vedená činnost skupinových nebo individuálních supervizí.

Zvýšením odborného růstu se zvýší sebedůvěra zaměstnanců, což přispěje k větší motivaci a produkci kvalitnějších poskytovaných služeb.

Vzdělávání zaměstnanců 2023

2. 2. Krize, stres, epidemie. Jak zvládat mimořádné zátěžové situace

Obsahem akreditovaného kurzu byly mj. základní pojmy, krize jako přirozená součást života. Stres. Distres, přirozené mechanismy chránící před stresem a krizí, čtyři fáze krize a psychické reakce na jednotlivé fáze, osobnost pečujícího, možnosti a limity, možnosti prevence apod.

21. 2. Nástavbový kurz Bazální stimulace

V nástavbovém kurzu si naši zaměstnanci prohloubili a rozšířili svoje dovednosti z kurzu základního.

7. 3. Škola zad pro pracovníky v sociálních službách

Tento kurz učil mj. zvládání stresu v běžném životě, psychohygienu, uspořádání pracovního prostředí, nácvik správného držení těla, nácvik sedu, stoje, lehu, zdravé chůze.

16. + 24. 5. Základy práce na PC

Cílem tohoto školicího semináře bylo seznámit naše zaměstnance se základními ovládacími prvky firemních programů, které ke své práci využívají.

18. 5. Práce s uživatelem seniorského věku s poruchami polykání v zařízení sociálních služeb

Kurz se zaměřuje na uvedení do problematiky stárnutí a stáří, polohování jako základ péče o klienty nejen s poruchami hybnosti. Polohování jako součást péče o klienty s poruchou polykání v oblasti personálního ADL – podávání stravy, možnosti podpory a stimulace klienta před podáním stravy, na poruchy polykání – dysfagii, základy stimulačních technik, zásady podpory seniorů při sebesycení, vhodný způsob podávání stravy, úpravu stravy v návaznosti na jednotlivé typy onemocnění s poruchou polykání u seniorů v sociálních službách.

16. 8. Supervize

Během supervize ověřuje supervizor změny v prožívání a uvědomování supervidovaných a také změny v tom, co je pro ně v daný moment v popředí pozornosti a zájmu.

23. 8. Úvod do problematiky inkontinence

Inkontinence moči je bez ohledu na věk společenský a sociální problém, který je víc považován za ženský problém, ale nevyhýbá se ani mužům a dětem. Stejně jako ženy, tak i muži se stydí o něm hovořit a řešit ho. Inkontinence je spojena s celou řadou funkčních i strukturálních změn, je rovněž velmi úzce spojena s otázkou kvality života.

5. 9. Komunikační dovednosti v paliativní péči

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopnosti efektivně naslouchat, účinně navázat kontakt s partnerem v komunikaci a být schopen vést rozhovor s klientem sociálních služeb ve složité životní situaci. Cílem kurzu je předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro bezproblémovou spolupráci s klienty, s jejich rodinami a blízkými, s veřejností a všemi dalšími, kteří se podílí na zajištění služby a dává podněty, jak komunikovat s klientem v těžké životní situaci.

15. 9. Onemocnění srdce, ošetřovatelská péče + první pomoc

Sledovat stav pacienta a jeho fyziologické funkce a zamezit zhoršení stavu a vzniku komplikací. Správným podáváním ordinovaných léků zlepšit srdeční činnost. Vhodnou polohou zabezpečit pohodlí a zlepšení dechových funkcí. Nemocného uklidnit, navodit pocit bezpečí a důvěry a klidný spánek.

5. 10. Rizika ošetřovatelské péče spojená s poruchou polykání. Onemocnění zažívacího traktu

Porucha zažívání je označení pro poruchy procesu přijímání a zpracovávání potravy. Může být důsledkem nesprávné životosprávy, požití nevhodné potravy, nemoci, otravy nebo hormonální poruchy. Mezi nejčastější poruchy zažívání patří zvracení, průjem a zácpa.

10. 10. Work life balance, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je pomoci nastavit rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, nastavit si a uvědomit životní priority, upevnit životosprávné návyky a uhájit si svůj osobní názor.

23. 11. Emoce v obrazech

Kurz Emoce v obrazech je zaměřen na pečující personál a jejich schopnost zvládat, ovládat a regulovat své vlastní emoce, obzvláště s ohledem na náročnost pomáhající profese. Součástí kurzu je  informačně bohatý teoretický výklad, intenzivní individuální i týmová práce a šest výukových filmů zaměřených na základní emoce podle Paula Ekmana – radost / štěstí, smutek, překvapení, strach, znechucení a hněv. Účelem kurzu je zabývat se právě těmito emocemi, které ne vždy dokáže pomáhající adekvátně zvládat, protože se dostává do situací, které jsou pro něj psychicky náročné nebo zcela nové.

Vzdělávání zaměstnanců 2022

8. 2. + 7. 6. Výživa osob v paliativní péči

Seminář je určen všem, kteří mají snahu zlepšit péči o umírající v oblasti výživy. Účastníci získali podněty a doporučení pro zajištění výživy osob v terminálním stadiu života. Kurz se pro velký zájem konal ve dvou termínech.

22. 3. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb

Pracovníci sociálních služeb se naučili poskytovat předlékařskou první pomoc při náhle vzniklém postižení zdraví.

4. 5. Komunikace s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou

V tomto semináři se účastníci seznámili s druhy demencí a jednotlivými stádii a projevy chování v každé fázi nemoci. Také se seznámili se základními komunikačními pravidly vhodnými při každodenní péči o osoby s ACH.

25. 5. Základní kurz bazální stimulace

Bazální stimulace nahlíží na klienta s poruchami vnímání, hybnosti či komunikace jako na partnera se změnami vnímání, hybnosti a komunikace a nepracuje s jeho deficity, nýbrž se zachovalými schopnostmi.

28. 6. a 30. 6. Hygienická péče

Hygienická péče je soubor pravidel a postupů zaměřených na dodržování osobní hygieny a na prevenci šíření infekcí.

26. 9. Supervize

Supervize rozvíjí profesní dovednosti a vědomosti, pomáhá nacházet řešení problematických situací při práci s klienty i v týmu, dodává pracovníkům jiný pohled na situace, které jsou pro ně obtížné.

11. 10. Work life balance, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je pomoci nastavit rovnováhu mezi osobním  a pracovním životem, nastavit si a uvědomit životní priority, upevnit životosprávné návyky a uhájit si svůj osobní názor.

7. 11. Komplexní ošetřovatelská péče o inkontinentního pacienta

Čistota těla a vyprazdňování patří do základních potřeb pacienta. Úkolem pečujícího je dodržovat pravidla hygieny a zároveň respektovat individuální návyky pacientů. Hygienická péče má význam zdravotní, psychický, estetický a výchovný. Dostatečná hygiena předchází některým komplikacím, např. infekcím v dutině ústní, proleženinám a opruzeninám.

10. 11. Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra

Tento kurz předává základní informace o poruchách komunikace u klientů seniorského věku v sociálních zařízeních a o možnostech alternativních komunikačních technik.

28. 11. Nežádoucí účinky léků

Nežádoucím účinkem léků se rozumí odezva organismu na lék, která je nezamýšlená a nepříznivá.

Vzdělávání zaměstnanců 2021

1. 4. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

6. 5. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

3. 6. Přestaňte na mě křičet! Aneb laskavý a pozitivní přístup ke klientovi

Seminář se zaměřuje nejen na pečovatele jako jedince, ale také na pečovatelský tým jako celek, a vede k neustálému zlepšování kvality poskytované sociální služby.

30. 6. Supervize

14. 9. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

5. 10. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

7. 10. Onemocnění ALS

20. 10. ALS Péče o klienty

11. 11. Podpora kognitivních funkcí u seniorů

Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli, touto oblastí se zabýval tento seminář.