Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu  24 hodin za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb Boskovice zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků zejména realizací seminářů s akreditovaným programem, školících akcí, odborných stáží. V zařízení také probíhá systematická odborně vedená činnost skupinových nebo individuálních supervizí.

Zvýšením odborného růstu se zvýší sebedůvěra zaměstnanců, což přispěje k větší motivaci a produkci kvalitnějších poskytovaných služeb.

Vzdělávání zaměstnanců 2022

8. 2. a  7. 6. Výživa osob v paliativní péči

Prostřednictvím tohoto semináře byla podána pomocná ruka všem těm, kteří mají snahu zlepšit péči o umírající v oblasti výživy.

22. 3. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb

Pracovníci sociálních služeb se naučili poskytovat předlékařskou první pomoc při náhle vzniklém postižení zdraví.

4. 5. Komunikace s uživateli trpícími Alzeimerovou chorobou

V tomto semináři se účastníci seznámili s druhy demencí a jednotlivými stádii a projevy chování v každé fázi nemoci. Také se seznámili se základními komunikačními pravidly vhodnými při každodenní péči o osoby s ACH.

28.6. a 30.6. Hygienická péče

Vzdělávání zaměstnanců 2021

1. 4. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

6. 5. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

3. 6. Přestaňte na mě křičet! Aneb laskavý a pozitivní přístup ke klientovi

Seminář se zaměřuje nejen na pečovatele jako jedince, ale také na pečovatelský tým jako celek, a vede k neustálému zlepšování kvality poskytované sociální služby.

30. 6. Supervize

14. 9. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

5. 10. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

7. 10. Onemocnění ALS

20. 10. ALS Péče o klienty

11. 11. Podpora kognitivních funkcí u seniorů

Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli, touto oblastí se zabýval tento seminář.

Vzdělávání zaměstnanců 2020

27. 1.  Supervize

6. 2.  Náhlé zhoršení stavu klienta II. „A co teď?“

Seminář se zabýval faktory ovlivňující soběstačnost seniorů a problematice preventivních opatření podporujících zdravé stárnutí.

5. 3.  Komunikace v obrazech

Seminář účastníky naučil, jak správně komunikovat s klientem s demencí, a jak rozpoznávat a uspokojovat jeho potřeby.

10. 9.   Péče o klienta s chronickou bolestí

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základní terminologií bolesti a metodami měření a hodnocení bolesti a aktuálními možnostmi léčby

Další objednané semináře byly zrušeny v rámci epidemické situace.

Vzdělávání zaměstnanců 2019

22. 1. Supervize

6. 2. Náhlé zhoršení stavu klienta I. „ A co teď?“

Cílem kurzu bylo seznámit zaměstnance sociálních služeb se základními stavy, které souvisí s náhlým zhoršením stavu klienta nebo se zhoršením chronických onemocnění u starších pacientů. Účastníci kurzu umí rozpoznat časné příznaky vybraných typů náhlého zhoršení stavu klienta a byli seznámeni se základy první pomoci a úkony laické přednemocniční péče.

7. 3. Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem

Účastníci získali informace, jak bezpečně pečovat o klienty s degenerativním onemocněním mozku a jakým způsobem uspokojovat jejich potřeby s ohledem na akutní fázi onemocnění. Také získali informace, jak chápat poruchy chování nemocných uživatelů a jak tyto poruchy profesionálně zvládat.

10. 4. Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb

Cílem bylo naučit účastníky dbát o své duševní zdraví při práci s klienty sociálních služeb. Účastníci kurzu se naučili porozumět svým psychickým stavům a myšlenkám při práci s klientem, naučili se rozlišovat jedinečnost své osobnosti a přijímat sami sebe takoví, jací jsou a tím porozumět a v souladu s pracovním prostředím korigovat své reakce na situace, se kterými se setkávají při práci s klienty sociálních služeb.

22. 5. Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí

Účastníci se naučili správně komunikovat s klienty s demencí, rozpoznávat a uspokojovat jeho potřeby a tak předcházet neklidnému či problémovému chování uživatele.

19.9.  Aby záda nebolela – pro pracovníky v sociálních službách

Víte, kolik kilogramů zvednete ve své práci? Může to být až 12 tun. V tomto interaktivním kurzu se účastníci dozvěděli pravidla, která je potřeba dodržovat při práci a manipulaci s klientem tak, aby neublížili klientovi, ale ani sami sobě. Dozvěděli se, kdy a  kde dělají nejčastější chyby, jak se jim vyhnout, a jak přecházet pracovním úrazům. Dostali  návod, jak se dobře starat o své tělo. Naučili se  správné držení těla, správný pohyb a zásady při zvedání, manipulaci a přenášení břemen. Naučili se používat relaxační techniky, které chrání pohybový aparát.

11.10.  Náhlé zhoršení stavu klienta I. „A co teď?“

Lektor kurzu PhDr. et Mgr. Jan Matějovský, PhD.  se v rámci preventivního lékařství dlouhodobě zabývá faktory ovlivňující soběstačnost seniorů a problematice preventivních opatření podporující zdravé stárnutí. Ve svých tematických přednáškách využívá znalosti a zkušenosti v kombinaci s praktickými cvičeními pro maximalizaci názornosti a porozumění.

Na semináři mluvil např. o akutní komplikaci cukrovky, náhle vzniklé dušnosti, bolesti na hrudi, cévní mozkové příhodě, epileptickém záchvatu, krátkodobém bezvědomí, delirantních stavech. Lektor mimo jiné informoval o základních opatřeních při první pomoci, o úlevových a transportních polohách o režimových opatřeních u klientů s kardiostimulátory. a defibrilátory, atd.

Vzdělávání zaměstnanců 2018

23.1. Zásady správné hygienické praxe

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností.

13.2. Etika v obrazech ve službách sociální péče

Účastníci tohoto kurzu se seznámili s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem a to již osvědčenou, interaktivní formou výuky. Účastníci si postupně zvolili z 8 témat natočených v krátkých filmech, které přináší nesprávnou variantu řešení etického problému v různých oblastech.

29.5. Supervize

Supervize byla zaměřena na oblast problémových situací, změny v zákonech týkající se sociálních služeb a metodickou podporu.

13.3. Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb

Vzdělávací program byl veden jako praktický nácvik polohování pomocí modelových situací. Absolventi kurzu se dozvěděli, že polohování neřeší jenom dekubity, ale také zásadním způsobem působí na životní funkce, tedy dýchání, trávení a oběh, že správné polohování významně ovlivňuje bolest, kterou ležící člověk cítí téměř permanentní, a že pomocí polohování se dá úspěšně stimulovat vnímání. Absolventi se naučili bojovat s kontrakturami, takže se naučili, že polohovat by se mělo i v sedě, na vozíku a v křesle. Dozvěděli se, co je to mikropolohování a jak je uplatnit v praxi.

3.5. Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými

Vzdělávací program se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života. Cílem kurzu bylo poskytnout základní informace, jak provádět integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty utrpení umírajícího.

Účastníci si posílili znalosti v komunikaci s umírajícím klientem a jeho blízkými, osvojili si znalosti, jak připravovat nemocného i rodinu na změny, které v souvislosti s nevyléčitelnou nemocí přichází, seznámili se s pocity a potřebami umírajících a rolí pečujících ve vztahu k těmto potřebám. Účastníci jsou schopni vymezit etická pravidla a dále jsou seznámeni s formami pomoci a poradenstvím pro pozůstalé.

10.9.  Jak zvládnout syndrom vyhoření

Obsah semináře byl zaměřen na náročné životní situace, zátěžové situace, také na stres jako reakce na zátěž na faktory ovlivňující odezvu na stres. Závěr semináře byl zaměřen na prevenci syndromu vyhoření a stresu, psychohygienu a relaxační techniky.

23.10.  Péče o klienty s demencí v kauzaistikách a příklady dobré praxe

Vzdělávací program poskytl účastníkům základní znalosti o syndromu demence. Cílem kurzu bylo dát účastníkům radu a podněty, jak s těmito klienty pracovat a jak lépe aplikovat nové poznatky do své každodenní práce.

20.11.  Aktivizační techniky v práci se seniory

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je předat poznatky a zkušenosti z oblasti aktivizace seniorů. Tento tréninkový program je zaměřen na zdůraznění významu soběstačnosti a aktivity seniorů, předání zkušeností a dovedností v tréninku paměti a nácvik stimulačních aktivit určených pro seniory.