Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ukládá všem poskytovatelům sociálních služeb povinnost zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání v rozsahu  24 hodin za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb Boskovice zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků zejména realizací seminářů s akreditovaným programem, školících akcí, odborných stáží. V zařízení také probíhá systematická odborně vedená činnost skupinových nebo individuálních supervizí.

Zvýšením odborného růstu se zvýší sebedůvěra zaměstnanců, což přispěje k větší motivaci a produkci kvalitnějších poskytovaných služeb.

Vzdělávání zaměstnanců 2022

8. 2. + 7. 6. Výživa osob v paliativní péči

Seminář je určen všem, kteří mají snahu zlepšit péči o umírající v oblasti výživy. Účastníci získali podněty a doporučení pro zajištění výživy osob v terminálním stadiu života. Kurz se pro velký zájem konal ve dvou termínech.

22. 3. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb

Pracovníci sociálních služeb se naučili poskytovat předlékařskou první pomoc při náhle vzniklém postižení zdraví.

4. 5. Komunikace s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou

V tomto semináři se účastníci seznámili s druhy demencí a jednotlivými stádii a projevy chování v každé fázi nemoci. Také se seznámili se základními komunikačními pravidly vhodnými při každodenní péči o osoby s ACH.

25. 5. Základní kurz bazální stimulace

Bazální stimulace nahlíží na klienta s poruchami vnímání, hybnosti či komunikace jako na partnera se změnami vnímání, hybnosti a komunikace a nepracuje s jeho deficity, nýbrž se zachovalými schopnostmi.

28. 6. a 30. 6. Hygienická péče

Hygienická péče je soubor pravidel a postupů zaměřených na dodržování osobní hygieny a na prevenci šíření infekcí.

26. 9. Supervize

Supervize rozvíjí profesní dovednosti a vědomosti, pomáhá nacházet řešení problematických situací při práci s klienty i v týmu, dodává pracovníkům jiný pohled na situace, které jsou pro ně obtížné.

11. 10. Work life balance, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Hlavním vzdělávacím cílem tohoto kurzu je pomoci nastavit rovnováhu mezi osobním  a pracovním životem, nastavit si a uvědomit životní priority, upevnit životosprávné návyky a uhájit si svůj osobní názor.

7. 11. Komplexní ošetřovatelská péče o inkontinentního pacienta

Čistota těla a vyprazdňování patří do základních potřeb pacienta. Úkolem pečujícího je dodržovat pravidla hygieny a zároveň respektovat individuální návyky pacientů. Hygienická péče má význam zdravotní, psychický, estetický a výchovný. Dostatečná hygiena předchází některým komplikacím, např. infekcím v dutině ústní, proleženinám a opruzeninám.

10. 11. Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra

Tento kurz předává základní informace o poruchách komunikace u klientů seniorského věku v sociálních zařízeních a o možnostech alternativních komunikačních technik.

28. 11. Nežádoucí účinky léků

Nežádoucím účinkem léků se rozumí odezva organismu na lék, která je nezamýšlená a nepříznivá.

Vzdělávání zaměstnanců 2021

1. 4. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

6. 5. Paliativní přístup v geriatrii

Seminář byl zaměřený na zvyšování kvality života nemocných a jejich blízkých v situaci, kdy život čelí ohrožující nemoci.

3. 6. Přestaňte na mě křičet! Aneb laskavý a pozitivní přístup ke klientovi

Seminář se zaměřuje nejen na pečovatele jako jedince, ale také na pečovatelský tým jako celek, a vede k neustálému zlepšování kvality poskytované sociální služby.

30. 6. Supervize

14. 9. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

5. 10. Doprovázení umírajících v sociálních službách

Seminář se zabývá problematikou komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu a o nemocné v terminální fázi života.

7. 10. Onemocnění ALS

20. 10. ALS Péče o klienty

11. 11. Podpora kognitivních funkcí u seniorů

Vedle klasických způsobů práce v pobytových sociálních službách nabízejí současné trendy různé druhy terapií, které přispívají k rozšíření možností práce s uživateli, touto oblastí se zabýval tento seminář.

Vzdělávání zaměstnanců 2020

27. 1.  Supervize

6. 2.  Náhlé zhoršení stavu klienta II. „A co teď?“

Seminář se zabýval faktory ovlivňující soběstačnost seniorů a problematice preventivních opatření podporujících zdravé stárnutí.

5. 3.  Komunikace v obrazech

Seminář účastníky naučil, jak správně komunikovat s klientem s demencí, a jak rozpoznávat a uspokojovat jeho potřeby.

10. 9.   Péče o klienta s chronickou bolestí

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základní terminologií bolesti a metodami měření a hodnocení bolesti a aktuálními možnostmi léčby

Další objednané semináře byly zrušeny v rámci epidemické situace.