Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Cíle pečovatelské služby

1) cílem poskytované služby je uživatel, který během poskytování PS

  • mohl projevit svou osobnost a naplnit své osobní cíle (měřitelnost: individuální plán)

2) cílem poskytované služby je uživatel, který s pomocí PS

  • setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství (měřitelnost: individuální plán – doba poskytování PS)

3) cílem poskytované služby je uživatel, který si během poskytování PS

  • uchová stávající schopnosti (měřitelnost: individuální plán, průběžné záznamy

Vymezení pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase a v přirozeném sociálním prostředí osob. Provádějící vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.