Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti:
Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím:
Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z individuálního plánování, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele:
Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.

4. rovný přístup ke všem uživatelům:
Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. profesionální poskytování služby:
Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.

Vymezení pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších novel.

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších novel)

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších novel.

Základní činnosti pečovatelské služby

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podávání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • Údržba domácích spotřebičů
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět