Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI:
  Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI, KTERÝ JE V SOULADU S JEHO PŘÁNÍM A ROZHODNUTÍM:
  Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z individuálního plánování, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.
 • DODRŽOVÁNÍ PRÁV A RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTÍ A SOUKROMÍ UŽIVATELE:
  Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.
 • ROVNÝ PŘÍSTUP KE VŠEM UŽIVATELŮM:
  Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.
 • PROFESIONÁLNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
  Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.