Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti:
Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím:
Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z individuálního plánování, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele:
Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii.

4. rovný přístup ke všem uživatelům:
Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. profesionální poskytování služby:
Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.

Vymezení pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších novel.

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších novel)

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.

Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších novel.

Základní činnosti pečovatelské služby

  • POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU

Pokud již sami nebo s pomocí svých blízkých nezvládáte běžné úkony péče o svoji osobu pomůžeme Vám s oblékáním, obouváním, s celkovou úpravou, a i s nákupem oblečení nebo obuvi.

Doprovodíme Vás po domě, i mimo domov, pomůžeme Vám s orientací po Vaší domácnosti i mimo ni. S přesuny na vozík, na lůžko, na WC. Se vstáváním, uléháním, posazováním. S přemisťováním předmětů denní spotřeby (plný talíř s obědem, hrnek s horkým čajem).

  • POMOC NEBO PODPORA PŘI PROVÁDĚNÍ OSOBNÍ HYGIENY

Pomůže Vám s provedením osobní hygieny, a to s běžnou denní rutinou – jako je ranní hygiena, péčí o dutinu ústní, nehty, ale i celkovou koupelí na lůžku, ve vaně, sprše. Pomůžeme s hygienou, která je spojena s používáním inkontinentních pomůcek, s výkonem fyziologické potřeby, a to i za použití určitých pomůcek mimo odborné ošetřovatelské úkony.

  • POMOC V OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Pomůžeme Vám při přípravě stravy – namazat pečivo, naporcovat přílohu, uvařit čaj, kávu. Zajistíme přímé podání stravy do úst, nákupy běžných potravin či zajištění stravy.

  • POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pomůžeme Vám s běžným úklidem domácnosti, tam kde nejvíce pobýváte. Pomůžeme převléknout lůžkoviny, ustlat postel. Dále Vám prádlo vypereme, vyžehlíme.  Vyneseme odpadky, popřípadě doneseme vodu, otop.

  • POMOC PŘI KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Podpoříme Vás v udržení kontaktu s rodinou, známými. Pomůžeme Vám se orientovat v čase, místě a osobou. Pomůžeme v komunikaci s úřady, lékaři a dalšími subjekty. Dále můžete požádat o pomoc s doprovody na poštu, úřady, do knihovny.

  • POMOC PŘI SEBEREALIZACI

Pomoc při vzdělávání, přípravě na zaměstnání, získávání znalostí, s pracovním uplatněním nebo naopak se zajištěním vašich koníčků, volného času.

  • PÉČE O ZDRAVÍ

Pomůžeme Vám si vyřídit návštěvu u lékaře, abyste mohli dodržovat preventivní doporučení, s drobným ošetření mimo ošetřovatelské a odborné úkony.

  • POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Můžeme být nápomocni při uzavírání smluv, hospodaření a nakládání s majetkem, vyřizováním osobních dokladů, při využívání sociálních dávek, uplatňování politických práv a prevenci proti zneužívání.

  • PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Pomůžeme při zajištění školní docházky vašich dětí, pomoc v péči o dítě v rodině, domácím prostředí, v prevenci před rizikem zhoršením zdravotního stavu či zdravotním znevýhodněním dítěte.

  • Zde je vyjmenován pouze zjednodušený výčet toho s čím Vám může být pečovatelská služba nápomocná. Další přesné nastavení probíhá po podání žádosti při sociálním šetření, kdy za Vámi do Vaší domácnosti přijde náš sociální pracovník a budete se domlouvat, s čím potřebujete pomoci, v čem Vás můžeme podpořit. Poradíme Vám, na koho se obrátit, předáme kontakty na odborníky a popřípadě komerční veřejně dostupné služby, které Vám také mohou pomoci v určitých oblastech vašeho života (např. dovážka stravy). Naším společným cílem bude, abyste byli schopni zvládnout běžný život doma ve svém prostředí v kruhu svých blízkých a známých, kteří Vám budou moci být nápomocni a nablízku.