Cílová skupina

 • Senioři starší 60 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou zcela nebo částečně závislí v péči o vlastní osobu na pomoci jiné osoby v pobytovém zařízení  (nejsou schopni zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani ambulantních či terénních služeb)
 • Nepříznivá sociální situace pro přijetí osoby do zařízení je nepříznivý stav seniora vyžadující nepřetržitou pomoc druhé osoby zejména z důvodu oslabení či ztráty schopností způsobených vysokým věkem či zdravotním stavem, kdy pomoc a podporu nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob ani terénních či ambulantních služeb.

Věková struktura cílové skupiny

 • osoby od 60 let

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám mladším 60 let
 • osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (léčba
 • infuzemi, transfuzemi)
 • osobám z důvodů akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje)
 • osoba s infekčními chorobami
 • osobám s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou
 • osobám, které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití
 • osobám s chronickým duševním onemocněním trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití s kolektivem
 • osobám, kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení
 • osobám, které by svým umístěním v domově řešili pouze rodinou či bytovou situaci

V případech hodných zvláštního zřetele (např. nižší věk zájemce o sociální službu) může, po posouzení celkové sociální situace, učinit výjimku ředitelka MSSS.

Kapacita: 98 lůžek