Cílová skupina

  • osoby s degenerativním onemocněním mozku
  • osoby trpící Alzheimerovou chorobou
  • stařeckou či jinou formou demence
  • jejichž situace vyžaduje stálou pomoc a podporu jiné fyzické osoby

Věková struktura cílové skupiny

  • osoby od 55 let

Službu nemůžeme poskytnout

  • osobám závislým na alkoholu a návykových omamných látkách
  • osobám s psychiatrickým onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i svoje okolí, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou
  • osobám, jejichž projevy chování mohou ohrozit jejich osobu a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc
  • osobám se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení
  • osobám ohrožující zdraví ostatních obyvatel a zaměstnanců infekční nemocí

V případech hodných zvláštního zřetele (např. nižší věk zájemce o sociální službu) může, po posouzení celkové sociální situace, učinit výjimku ředitel zařízení.

Kapacita: 32 lůžek